Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-niektóre linki w treści zawierają błędny fragment adresu URL, drobne błędy w skrypcie CSS,

-administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

-brak części opisów i tytułów zdjęć i obrazków

-niektóre dokumenty PDF posiadają skany w warstwie tekstowej

-brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

Deklarację  sporządzono dnia : 2020-09-23

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji:2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Krukowiecka-Niemiec na adres e-mail; szkola@zst.lezajsk.pl . kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 17 240 61 07. Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetowa lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk.

Szkoła w swoim kompleksie posiada cztery budynki przy ul. Mickiewicza 67 i jeden przy ul. Podolszyny 45. Posesje szkolne są ogrodzone i zamykane w czasie nieobecności pracowników i uczniów. Domofon umieszczony przy bramie wejściowej od ulicy M.C. Skłodowskiej, którym można przywołać pomoc.

Przy ul. Mickiewicza 67 mieści się budynek  główny (część A i B) połączony łącznikiem z budynkiem Praktycznej Nauki Zawodu oraz budynek K.

Budynek główny (A – B) posiada wejście główne od strony M.C. Skłodowskiej, które jest  przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich nie są dostępne wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń. Na piętra budynków nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku. Wszystkie schody wyposażone są w barierki. Hala sportowa w części budynku A – posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru wraz z toaletą.

Budynek dydaktyczny K – dwa wejścia z czego jedno umożliwia samodzielne wejście i poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na poziomie parteru, gdzie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętro budynku nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku. Schody wyposażone są w barierki.

Budynek Praktycznej Nauki Zawodu – dwa wejścia z czego jedno umożliwia samodzielne wejście i poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na poziomie parteru, gdzie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętro budynku nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku. Schody wyposażone są w barierkę.

Budynek szkolny przy ul. Podolszyny 45 – budynek parterowy z dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami.

Nad wejściami do budynków szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynkach nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyjścia z budynku posiadają prawidłowe oznakowania ewakuacyjne.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo słyszących.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. Pies asystujący/przewodnik powinien być odpowiednio wyszkolony, oznaczony, w szczególności powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/psa przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynków, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

W szkole  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content