REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja
Aktualności 2019/2020

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U.  z 2020 r. poz. 493 ze zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym tracą moc terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szk. 2020/2021 można wysłać:

– pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Technicznych im. T Kościuszki w Leżajsku

Ul. Mickiewicza 67

37-300 Leżajsk

– pocztą elektroniczną (zdjęcie lub skan wniosku) na adres:

sekretariat_ucz@zst.lezajsk.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji:

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

17 240 61 15

sekretariat_ucz@zst.lezajsk.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH  DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  (wniosek.doc   –   wniosek.pdf  )

BROSZURA

Skip to content