• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 11 SIERPNIA 2020r. godz.8:00 – 15:00 w holu szkoły.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:
1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, przyłbicą).
2) Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
4) Czekając na wejście do sali/sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do holu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
7) Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. Dowód Osobisty).

Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa. Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.

Nieodebrane 11 sierpnia świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Głównym Szkoły od 12 sierpnia w godz. 9:00 – 13:00.

Przypominamy także, że

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (8września 2020r.) może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:  
a)przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych  w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.  
Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.  

Może Ci się również spodoba

Skip to content