• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Kryteria rekrutacji na staż/ praktyki zawodowe

logotup

Wakacyjne płatne 4 tygodniowe staże i praktyki u pracodawców branżowo związanych z kierunkiem kształcenia uczniów/nnic

W ramach stażu/praktyki uczeń/nnica otrzymuje :

– stypendium w wysokości 997,40 zł; za 100 % frekwencję podczas stażu/praktyki (za każdy dzień nieobecności stypendium będzie proporcjonalnie zmniejszane)

– refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki u pracodawcy

– opiekuna stażysty/praktykanta w zakładzie pracy

 

Staże i praktyki będą organizowane podczas wakacji w 2018 i 2019 u pracodawców z terenu Leżajska lub okolic.

W stażach 2018 r. będzie uczestniczyło łącznie 180 uczniów/nnic w tym 126 uczniów/nnic Technikum i 54 uczniów/nnic ZSZ

Podczas stażu/praktyki uczniowie będą realizowali program kompatybilny ze swoim kierunkiem kształcenia .

 

Kryteria rekrutacji na staż/ praktyki zawodowe:

 • Średnia ocen w ostatnim semestrze poprzedzającym ogłoszenie o naborze
 • poniżej 2,3 – 0 pkt.
 • 2,3 – 2,49 – 1 pkt.
 • 2,5 – 2,99            –  2 pkt.
 • 3,0 – 3,49            –  3 pkt.
 • 3,5 – 3,99            –  5 pkt.
 • 4,0 – 4,49 –  6 pkt.
 • 4,5 – 4,99            –  8 pkt.
 • powyżej 5,0 – 10 pkt.
 • Klasa w cyklu nauczania
 • Klasa 1 – 1 pkt.
 • Klasa 2 – 2 pkt.
 • Klasa 3 – 3 pkt.( dotyczy tylko klas na poziomie Technikum)

Uwaga :W przypadku uzyskania równorzędnej pozycji na liście rankingowej premiowane będą osoby z grupy niedoreprezentowanej tj. osoby z niepełnosprawnościami (na podst. posiadanego orzeczenia) albo osoby legitymujące się wyższą średnią ocen.

Skip to content