• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji STYCZEŃ-LUTY 2021

Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w sesji STYCZEŃ-LUTY 2021

1.Na egzamin zdający może przyjść wyłącznie będąc zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, minimum 30 minut przed egzaminem.

2.Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek, plecaków itp.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

6.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających, oraz pracowników szkoły.

7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

9.Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

10.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

11.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

13.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

14.Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

15.W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, zdający muszą korzystać z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

16.Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

17.Zdający będą wypuszczani z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

18.Zdający po egzaminie powinni dzielić się wrażeniami między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie, nie mogą spotkać się w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji STYCZEŃ-LUTY 2021.pdf

Może Ci się również spodoba

Skip to content