Tydzień Mediacji

 Mediacja jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania sporów.
Od poniedziałku 16 października rozpoczął się Tydzień Mediacji.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był 19 października. Przykładem lat ubiegłych, od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony był tzw. Tydzień Mediacji.

W całej Polsce, w trakcie Tygodnia Mediacji zaplanowane zostały dyżury mediatorów
w sądach, zakładach karnych, na policji i w innych instytucjach. Mediatorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji o zasadach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Mediacja to także doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

Czym jest mediacja?

Idea mediacji jest od dawna znana i stosowana w świecie, zaś pomysł pracy z młodzieżą
w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwości naprawczej. Mediacja jest doskonałym, alternatywnym sposobem reagowania na niepożądane zachowania młodzieży. Jest dobrym narzędziem wychowawczym, które może wpłynąć na zmianę zachowania i postaw nieletnich, tworzy także dobry grunt do zmiany osobowości młodego człowieka. Mediacja daje możliwość zrozumienia własnych czynów, uczy za nie odpowiedzialności, uwrażliwia na uczucia i prawa drugiego człowieka, uaktywnia także społeczność szkolną.

Szeroko rozumiana definicja mówi, że „Mediacja to interwencja w spór lub negocjacje – dokonywana przez akceptowalną, bezstronną, neutralną (trzecią stronę), czyli mediatora. Nie ma on władzy do podejmowania decyzji merytorycznych. Celem mediacji jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich wzajemnie akceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych. Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym”[1]. Definicja ta ma tę zaletę, iż określa nie tylko cele mediacji, lecz przywołuje także podstawowe zasady, które jej towarzyszą. Mówi o roli mediatora; wyraźnie akcentuje to, że porozumienie wypracowują strony konfliktu; to one są aktywne, poszukują rozwiązań. Mediator tylko ułatwia im rozmowę, pomaga osiągnąć kompromis, który obie strony bez zastrzeżeń akceptują. Wydaje się, iż w przypadku mediacji w szkole ma to szczególne znaczenie. Pozwala każdej ze stron konfliktu „zmierzyć się z problemem”, a to jest niezwykle istotne z punktu widzenia wychowawczego. Jest bowiem początkiem procesu, w którym sprawca uświadamia sobie prawdziwe znaczenie swojego działania, a pokrzywdzony czuje, że nie został pozostawiony sam sobie – dowie się, dlaczego stał się ofiarą i będzie miał wpływ na dalszy przebieg zdarzeń.

Pięć zasad

W procesie mediacji ważnych jest pięć zasad:

– zasada dobrowolności (wola udziału obu stron w procesie);

– zasada bezstronności (mediator daje każdej ze stron równe prawa, nie preferuje żadnej);
– zasada poufności (mediator zachowuje przebieg procesu mediacji dla siebie. Na zewnątrz przekazuje tylko to, co zostanie uzgodnione i na co uzyska zgodę stron.);
– zasada akceptowalności (osoba mediatora jest bez zastrzeżeń akceptowana przez obie strony konfliktu);
– zasada neutralności (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie ocenia, nie sugeruje rozwiązań)[2].

Właściwie przeprowadzona mediacja pozwala w większości przypadków wypracować porozumienie, dzięki czemu konflikt zostaje wygaszony.

Korzyści wychowawcze, jakie uzyskujemy w procesie mediacji, są nie do przecenienia.
Jest ona bowiem bezpiecznym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów między uczniami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji lub masz problem, który chciałbyś polubownie rozwiązać zgłoś się do pedagoga szkolnego lub mediatora – Alicji Kozłowicz.

[1] Czwartosz Z., Czwartosz E., Mediacje między ofiarą a sprawcą (materiały robocze dla uczestników kursu).

[2] Waluk J., Mediacje jako instytucja dla pokrzywdzonego. „Mediator” 2002, nr 1.

 

Może Ci się również spodoba