Technik handlowiec

Podejmując naukę na tym kierunku, uczeń zapoznaje się z regułami rynku, ekonomią, marketingiem, reklamą, ekonomiką handlu, rachunkowością, komputerowymi programami handlowymi. Zdobywa umiejętności dotyczące obsługi biurowej związanej z prowadzeniem działalności handlowej. Absolwent technikum handlowego nabywa umiejętności menadżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, przez co będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, jak również będzie mógł prowadzić własną firmę.

Może być też zatrudniony na wszystkich stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno – biurowych. Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym, którzy chcą zdobyć zawód i maturę, a w przyszłości kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie na tym kierunku umożliwia również zdobycie następujących kwalifikacji:

– prowadzenie sprzedaży,

– prowadzenie działalności handlowej.

Przewidywany próg punktowy: 80

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, geografia, j.obcy

Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w specjalistycznych pracowniach ekonomicznych. Nowoczesne wyposażenie pracowni, stosowane metody aktywizujące, systematyczne doskonalenie nauczycieli wpływa na zwiększenie jakości realizowanego procesu edukacyjnego i jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Efektywne kształtowaniu postaw przedsiębiorczych naszych uczniów jest wynikiem aktywnej współpracy nauczycieli z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz lokalnymi instytucjami i zakładami pracy.
Młodzież ma szansę uczestnictwa w realizacji dodatkowych projektów o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, których celem jest poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych zmierzające do jak najlepszego przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
W szkole działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości w ramach którego rozwijane są kompetencje kluczowe młodzieży poprzez realizację projektów i programów takich jak: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Kalendarz Europejski Twój Wybór, Tydzień dla Oszczędzania, Dzień Przedsiębiorczości, Zarządzanie firmą, Ekonomia Stosowana, Moje finanse, Przedsiębiorcze Szkoły.
Kształtowanie kompetencji szczególnie cenionych na współczesnym rynku pracy takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz językami obcymi odbywa się dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.
W szkole funkcjonuje Lokalny Instytut Przedsiębiorczości CISCO. Dzięki któremu dotykowe zajęcia z przedsiębiorczości są prowadzone metodą blended learning. Uczestnicy zajęć mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzającego ukończenie szkolenia.
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku za aktywną realizację działań przedsiębiorczych otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.