Technik handlowiec

Technik handlowiec  to specjalista posiadający umiejętność pracy w przedsiębiorstwach handlowo – usługowych. Podejmując naukę na tym kierunku uczniowie zapoznają się z regułami rynku, ekonomią,  marketingiem,  nowoczesną rachunkowością handlową, prawem cywilnym i handlowym, organizacją pracy w punktach sprzedaży, regułach współpracy z kontrahentami.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej

 

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik handlowiec:

 • potrafi sprawnie prowadzić obsługę biurową związaną z działalnością handlową,
 • potrafi obsługiwać kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,
 • sprawnie organizuje i prowadzi sprzedaż towarów, nawiązuje współpracę z kontrahentami
 • krajowymi i zagranicznymi,
 • umie sporządzać dokumentację handlową,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole,
 • podczas nauki w szkole uczeń tego kierunku może zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych, umiejętność obsługi programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT.

Technik handlowiec może znaleźć zatrudnienie: 

 • w przedsiębiorstwach handlowych na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno – biurowych, jako specjalista do spraw marketingu, w działach handlowych czy księgowości,
 • na stanowiskach: specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta,
 • jako przedstawiciel handlowy, akwizytor,
 • w przedsiębiorstwach logistycznych,
 • prowadząc własną działalności gospodarczą w branży handlowo – marketingowej.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 80

Galeria