Sposób naliczania punktów

Schemat punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

do Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

na rok szkolny 2016/2017

Kryteria – świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

– na rzecz środowiska szkolnego

– wolontariat i pomoc społeczna

2 punkty
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych* maksymalnie 13 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem
5 punktów
Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch przedmiotów dodatkowych przelicza się następująco;
celujący – przyznaje się po   20 punktów

bardzo dobry – przyznaje się po 16 punktów

dobry – przyznaje się po   12 punktów

dostateczny – przyznaje się po 8 punktów

dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

MAKSYMALNA LICZBA 100 PUNKTÓW
Kryteria – egzamin gimnazjalny
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 punktów
Język obcy nowożytny – poziom podstawowy 100% x 0,08 = 8 punktów
Język obcy nowożytny – poziom rozszerzony 100% x 0,12 = 12 punktów
MAKSYMALNA LICZBA 100 PUNKTÓW
RAZEM 200 PUNKTÓW

*Szczególne osiągnięcia:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie

art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:

  1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 punktów,

e )tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty.

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt. 8 ustawy:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c)   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

5) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione,

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym  – 4 punkty,

b) krajowym                – 3 punkty,

c) wojewódzkim           -2 punkty,

d) powiatowym          – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum , maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do części lub całości egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:

1) języka polskiego i matematyki:

a) celujący                  – 20 punktów,

b) bardzo dobry          – 16 punktów,

c) dobry                      – 12 punktów,

d) dostateczny            – 8 punktów,

e) dopuszczający        – 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie:

a) celujący                  – 20 punktów,

b) bardzo dobry          – 16 punktów,

c) dobry                      – 12 punktów,

d) dostateczny            – 8 punktów,

e) dopuszczający        – 2 punkty
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii:

         a) celujący                   – 20 punktów,

b) bardzo dobry          – 16 punktów,

c) dobry                      – 12 punktów,

d) dostateczny            – 8 punktów,

e) dopuszczający        – 2 punkty

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego:

a) celujący                              – 8 punktów,

b) bardzo dobry                     – 6 punktów,

c) dobry                                  – 4 punktów,

d) dostateczny                       – 2 punktów,

e) dopuszczający                    – 0,5 punktu.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:

  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  2. kandydaci z rodzin samotnie wychowujących dzieci,
  3. kandydaci z rodzin wielodzietnych.

Niezależnie od kryteriów w postępowaniu kwalifikacyjnym prawo przyjęcia do szkoły mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej z jednego przedmiotu.