Murarz – tynkarz

Zawód murarz – tynkarz wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli, tynków oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych, rozbiórkowych, naprawczych i konserwatorskich. Murarz – tynkarz posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

 

Absolwent po ukończeniu kierunku: murarz – tynkarz potrafi:

 

– wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe

– stosować różne sposoby i techniki murowania konstrukcji budowlanych,

– wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

– wykonywać roboty remontowe i naprawcze murów i tynków,

– stosować przepisy oraz kryteria dotyczące jakości robót budowlanych murarsko –    tynkarskich, izolacyjnych i remontowych,

– sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności oraz oceniać jakość wykonanej pracy,

– dokonywać przedmiaru i obmiaru wykonanych robót budowlanych oraz sporządzać ich rozliczenie,

– pracować w zespole,

– posługiwać się językiem obcym zawodowym.

Murarz – tynkarz może znaleźć zatrudnienie:

– w przedsiębiorstwach budowlanych,

– w zakładach remontowo – budowlanych,

– w ramach własnej działalności gospodarczej,

– w firmach budowlanych poza granicami kraju.

 

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. fizyka
  4. język obcy

 

Bez progu punktowego

Galeria